Vítejte v našem eshopu
Přihlášení
Registrace
Kontakt
0.00 €

Obchodní podmínky

www.AA-MATERIALY.cz

Obchodní podmínky platné od 14. července  2016


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VŠOP) provozovatele elektronického obchodu www.AA-MATERIALY.cz

I. Základní ustanovení

Tyto VŠOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je provozovatel elektronického obchodu: www.aa-materialy.cz , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze jménem Alena Ammerová, Lohniského 899/3, 152 00 Praha , IČ: 648 38 951, DIČ: CZ7551281815, jako prodávající  (dále jen „www.aa-materialy.cz“) a na straně druhé zákazník (dále jen „Zákazník“).

Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami a která uzavírá smlouvu s www.aa-materialy.cz nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VŠOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Zákazník si je vědom, že mu koupí produktů, které nabízí společnost www.AA-MATERIALY.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, a dalších společnosti www.AA-MATERIALY.cz nebo smluvních partnerů www.AA-MATERIALY.cz, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VŠOP obdrží Zákazník jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Zákazník při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

www.AA-MATERIALY.cz sděluje, že
a) požaduje úhradu kupní ceny před či při převzetí plnění Zákazníkem od www.AA-MATERIALY.cz, případně povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Zákazníků na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) www.AA-MATERIALY.cz neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) Ceny prezentované na webu provozovaném www.AA-MATERIALY.cz jsou platné pro nákup či objednávku prostřednictvím E-shopu.

e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném www.AA-MATERIALY.cz uváděny včetně  DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dopravu a dodání zboží, které se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru ve skladě společnosti je to 0,- Kč;
f) v případě, že Zákazníkem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla www.AA-MATERIALY.cz
g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli www.AA-MATERIALY.cz a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
ix) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu www.AA-MATERIALY.cz

III. Smlouva

Smlouvu může Zákazník uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném www.AA-MATERIALY.cz tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku a závazně potvrdí objednávku a provede registraci. Zákazníkovi může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník www.AA-MATERIALY.cz, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo při emailové objednávce. Než Zákazník závazně potvrdí objednávku, má Zákazník právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky www.AA-MATERIALY.cz, za případné chyby při přenosu dat www.AA-MATERIALY.cz nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy www.AA-MATERIALY.cz neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem na Zákazníkem zadaný email.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pro řešení sporů mez prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká Republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.524/2013 ze dne 21.května2013 o řešení sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se www.AA-MATERIALY.cz zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá věc,  která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Zákazník se zavazuje, že věc převezme a zaplatí www.AA-MATERIALY.cz uvedenou kupní cenu.

www.AA-MATERIALY.cz si vyhrazuje vlastnické právo k věci, Zákazník se stane vlastníkem po úplném zaplacením kupní ceny.

www.AA-MATERIALY.cz Zákazníkovi doručí věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Zákazníkovi nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

www.AA-MATERIALY.cz splní povinnost odevzdat věc Zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li www.AA-MATERIALY.cz věc odeslat, odevzdá věc Zákazníkovi (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka a umožní Zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, www.AA-MATERIALY.cz odevzdá Zákazníkovi – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li www.AA-MATERIALY.cz větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Zákazník bez zbytečného odkladu odmítl.

www.AA-MATERIALY.cz odevzdá Zákazníkovi předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí www.AA-MATERIALY.cz věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří www.AA-MATERIALY.cz věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou www.AA-MATERIALY.cz způsobila porušením své povinnosti.

Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník věc, ač mu s ní www.AA-MATERIALY.cz umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže www.AA-MATERIALY.cz škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost www.AA-MATERIALY.cz
www.AA-MATERIALY.cz odpovídá Zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména www.AA-MATERIALY.cz odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které www.AA-MATERIALY.cz nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití www.AA-MATERIALY.cz uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
e) pro podnikatele (není-li uvedeno jinak ve specifikaci výrobku) je záruka dvanáct měsíců

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je www.AA-MATERIALY.cz vyvázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Zákazník sdělí www.AA-MATERIALY.cz, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu www.AA-MATERIALY.cz; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li www.AA-MATERIALY.cz vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva stejná, jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Zákazník - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu www.AA-MATERIALY.cz nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že www.AA-MATERIALY.cz nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může www.AA-MATERIALY.cz dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může www.AA-MATERIALY.cz odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li www.AA-MATERIALY.cz vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu www.AA-MATERIALY.cz.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Zákazník www.AA-MATERIALY.cz na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se www.AA-MATERIALY.cz zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než www.AA-MATERIALY.cz, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese www.AA-MATERIALY.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá www.AA-MATERIALY.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od www.AA-MATERIALY.cz obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu www.AA-MATERIALY.cz spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá www.AA-MATERIALY.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu www.AA-MATERIALY.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, www.AA-MATERIALY.cz však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží www.AA-MATERIALY.cz odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi www.AA-MATERIALY.cz a Zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má www.AA-MATERIALY.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Zákazník věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník www.AA-MATERIALY.cz, co ještě vrátit může, a dá www.AA-MATERIALY.cz náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

e) použil-li Zákazník pouze určité množství objednaného zboží a nyní chce zbylé zboží vrátit, musí toto být nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu, v jakém zboží převzal. Právo rozhodnout o přijetí zboží zpět si vyhrazuje provozovatel. Pokud bude souhlasit, je tato služba zpoplatněna částkou ve výši 10% z ceny vráceného zboží bez DPH.

Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s zákazníkem a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu www.AA-MATERIALY.cz. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména e-mailem.  Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím elektronické či písemné pošty včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
www.AA-MATERIALY.cz může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, www.AA-MATERIALY.cz pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem dodání, řádné fakturace a případné reklamace objednaného zboží.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody www.AA-MATERIALY.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Objednávání

Zákazník dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
a. prostřednictvím elektronického obchodu www.AA-MATERIALY.cz (dále jen „e-shop“);
b. elektronickou poštou na adrese INFO@AA-MATERIALY.CZ
c. osobně na adrese www.AA-MATERIALY.cz;
d. telefonicky
www.AA-MATERIALY.cz doporučuje Zákazníkovi provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Zákazníka na www.AA-MATERIALY.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Zákazníkovi odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti při nákupu,
b. platba předem bankovním převodem,
c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – zákazník hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví www.AA-MATERIALY.cz, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Zákazníkem.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: 
Zboží může převzít pouze zákazník. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR: 
Zboží je možno zákazníkovi zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na stránce Dopravní podmínky.

Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@AA-MATERIALY.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou na adresu www.AA-MATERIALY.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Zákazníka práva věc reklamovat, dává však www.AA-MATERIALY.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží  příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 14. 7. 2016.

© 2024 AA materiály pro stavbu | Redakční systém MultiCMS